Leerproblemen

Als het leren op school niet soepel verloopt kan dit heel veel oorzaken hebben. Naast de intelligentie van het kind spelen ook factoren als geheugen, concentratie, motivatie en eventuele leerstoornissen een grote rol. Kinderen kunnen niet allemaal even snel leren lezen, schrijven en rekenen. Sommigen hebben extra tijd nodig om meer te oefenen en soms spelen ook heel andere factoren een rol zoals sociaal-emotionele problemen of een moeilijke thuissituatie.

De psychologen van Kinder- en jeugdpraktijk HELDER kunnen onderzoeken of er sprake is van een leerstoornis of dat er op een ander gebied beperkingen bestaan. Als het duidelijk is waar de oorzaak van het probleem ligt kunnen we samen kijken welke hulp gewenst is. Ook kunnen wij adviezen voor op school geven.

Er zijn verschillende leerstoornissen:

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. ‘Hardnekkig’ wil zeggen dat de problemen blijven bestaan, ook na extra oefening en ondersteuning. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook problemen met bijvoorbeeld het onthouden van instructies, uit het hoofd leren van feiten en het leren van vreemde talen. Omdat kinderen met dyslexie steeds weer tegen hun ‘handicap’ aanlopen kunnen er emotionele problemen ontstaan zoals faalangst of een negatief zelfbeeld. Het is daarom van belang dat een kind met dyslexie tijdig extra ondersteuning krijgt.

De laatste jaren heeft dyslexie veel aandacht gekregen in het onderwijs. Sinds 1 januari 2009 is er de mogelijkheid om een dyslexieonderzoek en behandeling vergoed te krijgen wanneer er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Lees hier meer over op de website www.steunpuntdyslexie.nl

Dyscalculie

De meningen zijn verdeeld over wat wordt verstaan onder dyscalculie. Er is geen eenduidige verklaring over de oorzaken van dyscalculie. Bij dyscalculie gaat het in ieder geval om een rekenstoornis. Het kind heeft ernstige en hardnekkige rekenproblemen die niet veroorzaakt worden door een lagere intelligentie of te weinig onderwijs. Er kan pas van een stoornis gesproken worden als de ernstige rekenproblemen blijven bestaan ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming (onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van het kind).

Zeker niet alle kinderen met rekenproblemen hebben dyscalculie. Op een gemiddelde school heeft 10% van de leerlingen ernstige rekenproblemen. Bij circa 2% kan deze problematiek benoemd worden als dyscalculie.

NLD (non-verbale leerstoornis)

NLD staat voor non-verbale leerstoornis, ofwel: een leerstoornis die betrekking heeft op niet-verbale (niet-talige) informatie. Een kind met NLD verwerkt zintuiglijke informatie op een andere manier dan een kind zonder NLD. Problemen die een kind met NLD kan hebben liggen op het gebied van de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg relaties, het rekenen, het schrijven en het sociale begrip. Het kind heeft een voorkeur voor auditieve informatie (via het horen) in tegensteling tot visuele informatie (via het zien). NLD is een term uit de neuropsychologie en is nog niet opgenomen als leerstoornis in de DSM-5 (het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen).

Leerachterstand, leerprobleem of leervertraging

Niet bij elk kind dat moeite heeft met leren is er sprake van een leerstoornis. Kinderen kunnen een leerachterstand oplopen door allerlei redenen. Soms is er sprake van een concentratieprobleem en kan een kind zich niet lang genoeg focussen op zijn werk. Ook speelt het geheugen een belangrijke rol bij het leren: zowel het werkgeheugen als het lange termijngeheugen. Planning, doelgericht gedrag, inhibitie (gedrag remmen) en flexibiliteit zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Dit noemt men ook wel de executieve functies.

Nuttige sites:

www.balansdigitaal.nl
www.steunpuntdyslexie.nl